Cos Docent

profesor

                        La preparació del curs d’Oposicions es durà a terme segons la legislació vigent.

 Caràcter de les proves

1. Totes les proves de les especialitats d’idiomes moderns en els Cossos de Mestres, de Professors d’Ensenyament de Secundària, i de Professors d’Escoles Oficials d’Idiomes es desenvoluparan en l’idioma corresponent.

2. En totes les especialitats que inclouen habilitats instrumentals o tècniques,

aquestes habilitats hauran de ser avaluades en alguna de les proves.

 

Proves de la fase d’oposició.

En els procediments d’ingrés als cossos de funcionaris docents, la fase d’oposició constarà de dues proves que s’ajustaran a allò que s’indica a continuació:

1. Primera prova.

 

Consistirà en el desenvolupament per escrit d’un tema entre 3 triats a l’atzar del temari oficial, així com l’elaboració d’un supòsit pràctic relacionat amb l’especialitat Aquesta prova, basada en les competències científiques, determinarà el nivell de coneixements i capacitats corresponents a l’especialitat.

2. Segona prova

Tindrà per objectiu determinar el nivell d’adquisició, per part de l’aspirant, de la competència pedagògica i didàctica, així com el domini de les capacitats necessàries per a l’exercici docent i les habilitats didàctiques corresponents a l’especialitat a la què s’opta. Es valorarà especialment la incorporació de les TICs a la pràctica docent.

 

Consistirà en la preparació i defensa oral d’una Programació Didàctica o Pla d’Actuació que conté 12 Unitats Didàctiques o Actuacions de l’especialitat corresponent.

profesor

Llocs de Preparació:

Mallorca, Eivissa i Menorca